Vaikuttavaa ja kannattavaa riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen. Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituksista saadut tuotot sijoitamme taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Teemme sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesin liiketoiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa.

Valtion yhteensä 669 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet vuoden 2019 loppuun mennessä 1088 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2019 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 133 milj. eurolla.

 

Hallinnoitavat pääomasijoitukset (30.6.2020)

1.611 M€
Graafiikka tesin hallinnoimista pääomasijoituksista
Venture Capital -rahastot 339,2 M€
Kasvu- ja yritysjärjestely -rahastot 292,7 M€
Kasvurahastojen Rahastot 583,4 M€*
Suorat sijoitukset
384,0 M€
ESIR-rahoitus/EIP
47,5 M€

* Tähän sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi sen hallinnoimien KRR I:n, KRR II:n ja KRR III:n pääomat sekä ESIR-kanssasijoittajaohjelmaan varatut EIB:n pääomat.

Konsernin avainluvut IFRS 2019

 • Tilikauden tulos 78 milj. €
 • Oma pääoma 1088 milj. €
 • Taseen loppusumma 1130 milj. €
 • Maksamattomat sitoumukset 339 milj. €
 • Pääomasijoitusten hankintahinta 639 milj. €
 • Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset 978 milj. €
 • Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo 711 milj. €
 • Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,0
 • Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 133 milj.€
 • Oman pääoman tuotto 7,5 %
 • Omavaraisuusaste 96,3 %
 • Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset 0,7 %
 • Henkilöstö keskimäärin 37
 • Tilikauden palkat ja palkkiot, 4,2 milj.€
 • Rahastosijoituksia 92 kpl
 • Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 665
 • Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 51
 • Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 3
 • Kohdeyhtiöitä suoraan ja rahastojen kautta yht. 719

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2019