Vaikuttavaa ja kannattavaa riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen. Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituksista saadut tuotot sijoitamme taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Teemme sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesin liiketoiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa.

Valtion yhteensä 819 miljoonan euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet vuoden 2021 puoliväliin mennessä 1629 miljoonan euron omaksi pääomaksi. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Alkuvuonna 2021 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 83 miljoonalla eurolla.

 

Hallinnoitavat pääomasijoitukset (30.6.2021)

2 112 M€*
Venture Capital -rahastot 571 M€
Kasvu- ja yritysjärjestely -rahastot 308 M€
Kasvurahastojen Rahastot 642 M€**
Suorat sijoitukset
450 M€
ESIR-rahoitus/EIP
80 M€
Erityissijoitusohjelmat 61 M€

* Luvut sisältävät maksamattomat sijoitussitoumukset
** Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen rahastot sisältävät työeläkeyhteisöjen pääomia

 

 

Konsernin avainluvut IFRS H1/2021

 • Tilikauden tulos 212 milj. €
 • Oma pääoma 1629 milj. €
 • Taseen loppusumma 1758 milj. €
 • Maksamattomat sitoumukset 445 milj. €
 • Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo 1222 milj. €
 • Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,0
 • Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 83 milj.€
 • Oman pääoman tuotto 14,0 %
 • Omavaraisuusaste 92,7 %
 • Henkilöstö keskimäärin 40
 • Tilikauden palkat ja palkkiot 3,0 milj.€
 • Rahastosijoituksia 100 kpl
 • Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 888
 • Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 87
 • Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 4
 • Kohdeyhtiöitä suoraan ja rahastojen kautta yht. 979

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • EAKR-Aloitusrahasto Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2020