Vaikuttavaa ja kannattavaa riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen. Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituksista saadut tuotot sijoitamme taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Teemme sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesin liiketoiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa.

Valtion yhteensä 669 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet vuoden 2020 loppuun mennessä 1417 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2020 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 248 milj. eurolla.

 

Hallinnoitavat pääomasijoitukset (31.12.2020)

1,861 M€
Venture Capital -rahastot 406,4 M€
Kasvu- ja yritysjärjestely -rahastot 305,0 M€
Kasvurahastojen Rahastot 631,9 M€*
Suorat sijoitukset
405,8 M€
ESIR-rahoitus/EIP
47,7 M€
Erityissijoitusohjelmat 64,6 M€

* Tähän sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi sen hallinnoimien KRR I:n, KRR II:n ja KRR III:n pääomat sekä ESIR-kanssasijoittajaohjelmaan varatut EIB:n pääomat.

Konsernin avainluvut IFRS 2020

 • Tilikauden tulos 179 milj. €
 • Oma pääoma 1417 milj. €
 • Taseen loppusumma 1499 milj. €
 • Maksamattomat sitoumukset 414 milj. €
 • Pääomasijoitusten hankintahinta 762 milj. €
 • Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset 1176 milj. €
 • Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo 1019 milj. €
 • Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,0
 • Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 248 milj.€
 • Oman pääoman tuotto 14,3 %
 • Omavaraisuusaste 94,5 %
 • Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset 0,5 %
 • Henkilöstö keskimäärin 35
 • Tilikauden palkat ja palkkiot 4,6 milj.€
 • Rahastosijoituksia 97 kpl
 • Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 767
 • Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 73
 • Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 3
 • Kohdeyhtiöitä suoraan ja rahastojen kautta yht. 843

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2020