Vaikuttavaa ja kannattavaa riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen. Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituksista saadut tuotot sijoitamme taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Teemme sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesin liiketoiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa.

Valtion yhteensä 819 miljoonan euron sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 1 755 miljoonan euron omaksi pääomaksi. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2021 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 207 miljoonalla eurolla.

 

Hallinnoitavat pääomasijoitukset (31.12.2021), 2 352 MEUR*

Venture Capital -rahastot 638 MEUR
Kasvu- ja yritysjärjestely -rahastot 337 MEUR
Kasvurahastojen Rahastot 690 M€**
Suorat sijoitukset 476 M€
ESIR-rahoitus/EIP 63 M€
EGF-rahoitus/EIP 50 MEUR
Erityissijoitusohjelmat 99 MEUR

* Luvut sisältävät maksamattomat sijoitussitoumukset
** Tesin hallinnoimat Kasvurahastojen rahastot sisältävät työeläkeyhteisöjen pääomia

 

 

Konsernin avainluvut IFRS 2021

 • Tilikauden tulos MEUR 338
 • Oma pääoma MEUR 1 755
 • Taseen loppusumma MEUR 1 890
 • Maksamattomat sitoumukset MEUR 470
 • Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo MEUR 1 367
 • Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,0
 • Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset MEUR 207
 • Oman pääoman tuotto 21,3 %
 • Omavaraisuusaste 92,9 %
 • Henkilöstö keskimäärin 44
 • Tilikauden palkat ja palkkiot MEUR 5,0
 • Rahastosijoituksia 109 kpl
 • Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 993
 • Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 94
 • EAKR Aloitusrahasto OY:n kohdeyhtiöiden lkm 23
 • Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 2
 • Kohdeyhtiöitä suoraan ja rahastojen kautta yht. 1 112

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • EAKR-Aloitusrahasto Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2021