UKK

Onko sinulla kysymyksiä Tesistä tai pääomasijoittamisesta? Alle olemme koonneet listan usein kysytyistä kysymyksistä vastauksineen.

Faktat Tesistä (Suomen Teollisuussijoitus Oy):

  • Valtion 100 % omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin
  • Sijoitukset tehdään markkinaehtoisesti, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa
  • Hallinnoitavat pääomasijoitukset yhteensä 2,1 mrd euroa
  • Sijoituskohteet suoraan ja rahastojen kautta uudistavat talouden rakenteita ja työllistävät Suomessa noin 40 000 henkilöä
  • Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisyritysten menestys, pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
  • Tesin toimintaa säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin toiminta

Mikä on Tesin rooli verrattuna muihin valtion yritysrahoittajiin?

Tesi on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Muita valtion yritysrahoittajia ovat:

Business Finland – julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.

Business Finland Venture Capital (BFVC) – julkinen toimija, joka tekee sijoituksia alkavan vaiheen venture capital -rahastoihin ja hallinnointiyhtiöiden ensimmäisiin rahastoihin.

Ilmastorahasto – rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmasto- ja digikohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Finnvera – toimii pk-yritysten perustamisen, kasvun ja kansainvälistymisen sekä suuryritysten viennin rahoittajana erilaisin laina- ja takuuinstrumentein.

Millaisiin yrityksiin Tesi sijoittaa?

Tesi tekee vähemmistösijoituksia Suomessa toimiviin yrityksiin yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kanssa. Sijoitukset voivat olla venture capital -sijoituksia, kasvusijoituksia tai teollisia sijoituksia.

Tesi sijoittaa yrityksiin markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yksityisten sijoittajien kanssa.

Voit lukea lisää Tesin sijoitustoiminnasta täältä.

Millaisiin rahastoihin Tesi sijoittaa?

Tesi sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin, jotka kehittävät Suomen lupaavimpia kasvuyrityksiä. Tesin sijoitusfokus kattaa venture capital -rahastot, kasvurahastot sekä buyout-rahastot. Suomalaisten rahastojen lisäksi Tesi sijoittaa sellaisiin kansainvälisiin venture capital- ja kasvurahastoihin, jotka täydentävät sijoitusfokuksellaan tai osaamisellaan suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa.

Voit lukea lisää Tesin rahastosijoitustoiminnasta täältä.

Ketkä ovat Tesin kanssasijoittajia?

Rahastosijoituksissa Tesin kanssasijoittajia ovat esim. instituutiosijoittajat, Euroopan investointirahasto EIF, family officet ja säätiöt.

Suorissa sijoituksissa Tesin kanssasijoittajia ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat.

Mitä ovat KRR:t?

KRR:t ovat Tesin hallinnoimia kasvurahastojen rahastoja. Tesin lisäksi niiden sijoittajina on kotimaisia instituutiosijoittajia. KRR:t toimivat ankkurisijoittajina suomalaisissa venture capital-, kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoissa. KRR:t tukevat uusien pääomasijoitusrahastojen skaalautumista ja suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Voit lukea kasvurahastojen rahastoista lisää täältä.

Kanavoiko Tesi EU-rahoitusta Suomeen?

Euroopan investointirahasto EIF on Tesin pitkäaikainen kumppani suomalaisten pääomasijoitusrahastojen ankkurisijoittajana. Suorissa sijoituksissa Tesi ja Euroopan investointipankki EIB tekevät yhteistyötä ESIR-sijoitusohjelman kautta. Suurempia sijoituskierroksia mahdollistavassa sijoitusohjelmassa puolet rahoituksesta tulee Tesiltä ja puolet ESIR-rahastosta. Tämän lisäksi yrityksen tulee kerätä hankkeeseen vähintään yhtä suuri summa yksityistä rahoitusta.

Onko Tesillä tiettyjä painopistealueita suorissa sijoituksissa?

Painopistealueita tällä hetkellä ovat kiertotalous, terveysteknologia, deeptech ja muut yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottavat liiketoimintasektorit.

Mistä Tesin rahoitus tulee?

Tesi on valtion täysin omistama osakeyhtiö. Yhtiön 26 vuoden toiminnan aikana valtio on sijoittanut Tesiin yhteensä 819 miljoonaa euroa, ja kannattavan sijoitustoiminnan tuloksena sen oma pääoma on kasvanut 1 629 miljoonaan euroon. Tesi sijoittaa sijoitustoiminnan tuotot taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Pääomasijoittamisesta yleisesti

Mitä on pääomasijoittaminen? 

Pääomasijoittaminen on keino vauhdittaa yrityksen kasvua. Pääomasijoittajat tekevät sijoituksia sellaisiin julkisesti noteerattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelma mukaisesti. Pääomasijoittamisen etuja muihin rahoitusmuotoihin nähden ovat muun muassa ammattimainen ote yrityksen kasvattamiseen sekä pääomasijoittajan yritykseen tuoma osaaminen ja kontaktit. Pääomasijoituksia tehdään sekä startupeihin että vakiintuneisiin kasvuyrityksiin.

Mitä lisäarvoa pääomasijoittajat tuovat yritykselle?

Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta sen muihin sidosryhmiin nähden ja parantaa muun rahoituksen saamisen mahdollisuutta. Lisäksi kohdeyrityksen käytettävissä on pääomasijoittajan kotimainen ja kansainvälinen yhteysverkko.

Mitä hyötyä pääomasijoittamisesta on Suomelle?

Pääomasijoittamisella on merkittävä vaikutus kotimaiseen työllisyyteen ja tuottavuuteen. Pääomasijoittajat lisäävät kohteidensa kasvuhaluja ja -kykyjä, sekä vauhdittavat yrityskentän luovaa uudistumista. Tehokkailla pääomasijoitusmarkkinoilla varmistetaan, että suomalaisilla kasvuyrityksillä on riittävästi rahoitusta ja osaamista nousta uuteen kokoluokkaan sekä lähteä kansainvälisille markkinoille niin halutessaan.

Lue lisää Tesin vaikuttavuuskatsauksesta.