Jalanjäljestä kädenjälkeen

Yritysvastuu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat Tesin toiminnan peruskiviä. Kasvuyritykset ovat keskeisiä toimijoita, kun globaaleja ongelmia ratkaistaan kestävällä tavalla. Siksi koko yhteiskunta hyötyy siitä, mitä nämä yritykset ja niitä rahoittava pääomasijoitusmarkkina saavat aikaiseksi.

Yritysvastuu
omassa
toiminnassa
Vastuullinen
sijoittaminen
Yhteis-
kunnallinen
vaikuttavuus

Vastuullisuus näkyy päivittäisessä toiminnassamme

Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on kilpailuetu ja edellytys pitkän aikavälin menestykselle.

Tesin yritysvastuupolitiikka ja sijoitustoiminta pohjautuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI). Noudatamme näitä periaatteita kaikissa sijoituksissamme.

Tarkastelemme yritysvastuuta liiketoimintamahdollisuuksien ja kestävän kehityksen näkökulmasta:

  • Vastuullisuus on keskeinen toimintaperiaatteemme ja osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessiamme.
  • Edistämme kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden, kohdeyhtiöidemme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa.
  • Noudatamme lakien lisäksi hyvän hallintotavan periaatteita sekä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä ja edellytämme samaa myös sijoituskohteiltamme.
  • Raportoimme avoimesti omasta toiminnastamme sekä vastuullisen sijoittamisen kehittymisestä.
  • Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuupolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Yritysvastuun johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, ja koko henkilöstö vastaa yritysvastuun toteutumisesta omassa työssään.

Pääomasijoittajat ry:n jäsenenä noudatamme sen antamia avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia.

Lue lisää: Code of Conduct kokoaa keskeiset toimintaperiaatteemme ja ohjeemme hyvän liiketavan noudattamiseen.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioiden integrointi sijoitustoimintaan ja aktiiviseen omistajuuteen, ei niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen sijoitusfokuksesta. Vastuullisuus näkyy läpi koko sijoitusprosessin: se vaikuttaa sijoituspäätöksiin, arvonluontiin omistusaikana sekä irtautumisiin.

Huomioimme talousnäkökulman lisäksi sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Toimimme omistajana vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti kohderahastojemme hallinnointiyhtiöiden sekä kohdeyhtiöiden hallitusten ja kanssasijoittajiemme kanssa.

  • Sijoitamme venture capital ja buyout-rahastoihin, joiden hallinnoijat toimivat vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.
  • Noudatamme systemaattista vastuullisuusarviointia kohderahastojemme hallinnoijista. Puolivuosittain arvioimme vastuullisuuspolitiikkaa, sen integroimista päivittäiseen toimintaan, henkilöstön kouluttamista sekä raportoinnin tasoa.
  • Kotimaisten rahastojen hallinnointiyhtiöt ottavat vastuullisuuden hyvin huomioon toiminnassaan ja ovatkin ESG-asioissa kansainvälisiä kilpailijoitaan perehtyneempiä.
  • Suorissa sijoituksissa teemme yrityksestä ESG-arvion, jossa pyritään tunnistamaan yrityksen keskeiset ympäristöasioihin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hallintoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä kehittämisen kohteet.
  • Edistämme vastuullista liiketoimintaa aktiivisella hallitustyöskentelyllä sekä työryhmien ja valiokuntien kautta. Tesin nimeämällä hallituksen jäsenellä on merkittävä rooli yritysvastuuasioissa. Jäsenen on varmistuttava siitä, että toimiva johto ymmärtää yritysvastuun merkityksen ja siihen kuuluvat osa-alueet sekä siitä, että yrityksen toiminta ja kehitettävät toimenpiteet ovat riittävällä tasolla yrityksen arvon ja pitkäaikaisten liiketoimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tavoitteena yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tesi kehittää pääomasijoitusmarkkinaa, jotta suomalaisilla yrityksillä on riittävästi rahoitusta ja osaamista nousta uuteen kokoluokkaan. Tuemme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, ja edistämme osaavaa omistamista.

Vuonna 2019 Tesin sijoituskohdeyritykset kasvoivat nopeammin kuin verrokkiyritykset keskimäärin – liikevaihto kasvoi keskimäärin 12 %, vienti 8 % ja työpaikkojen lukumäärä 20 % – työllistäen Suomessa noin 43 000 henkilöä. Kohdeyhtiöt kerryttivät verotuloja Suomeen yli miljardi euroa.

Sijoitamme siis kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Haastamme myös itseämme sekä kohdeyrityksiä ja -rahastoja miettimään, miten tekomme ja päätöksemme vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan nyt ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Teemme valintamme nämä vaikutukset huomioiden.

Olemme valinneet viisi vaikuttavuusteemaa, jotka ovat linjassa YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden teemojen puitteissa tuemme ja rohkaisemme yrityksiä ratkaisemaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita:

Kestävä tuotanto ja resurssitehokkuus, Case: Endev
Kestävä kulutus ja kaupungit, Case: Swappie
Uusiutuva energia ja energiatehokkuus, Case: BMH Technology
Terveys ja hyvinvointi, Case: Kaiku Health
Oppiminen ja yhdenvertaisuus, Case: Sparkmind