Venture Bridge -rahoitus

Lykkääntyneen rahoituskierroksen
tilalle

Onko yrityksesi jo kerännyt vähintään siemenrahoituskierroksen ammattimaisilta venture capital -sijoittajilta? Jouduitteko koronakriisin vuoksi lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista rahoituskierrosta? Venture Bridge -siltarahoitus auttaa tässä tilanteessa olevia, kansainvälistyviä ja innovatiivisia kasvuyrityksiä.

Tesin sijoitukset ohjelmasta ovat kooltaan 0,25–2 milj. euroa. Ohjelman sijoitukset tehdään yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten, joko suomalaisten tai kansainvälisten venture capital -sijoittajien kanssa. Rahoituskierroksella turvataan yrityksen rahoituksen riittävyys minimissään 12 kk ajaksi seuraavaan rahoituskierrokseen (Qualified Investment Round).

Näiden lisäksi kiinnitämme huomiota yrityksen nopeaan kansainväliseen skaalauspotentiaaliin yleisen taloustilanteen parantuessa, odotettuihin työllisyysvaikutuksiin sekä positiiviseen arvonkehitykseen ennen koronakriisiä esimerkiksi liikevaihdon osalta. Tyypillisesti kohdeyritykset ovat olleet ennen kriisiä täyttämässä kriteerit merkittävästä kansainvälisestä rahoituskierroksesta.

Vaihtovelkakirjalainaa yhdessä lead-sijoittajan kanssa

Toteutamme sijoitukset oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjalainana, joka voidaan seuraavan sijoituskierroksen yhteydessä konvertoida yrityksen osakkeiksi.

Teemme sijoitusprosessin aikana arvion rahoituskierroksesta sekä kevyen liiketoiminnallisen analyysin kohdeyrityksestä. Sijoitusprosessin kesto on tyypillisesti 4 – 6 viikkoa. Osuutemme sijoituskierroksesta on pääsääntöisesti yhtä suuri kuin yksityisen, ammattimaisen venture capital lead -sijoittajan tekemä sijoitus ja enintään 50 % koko rahoituskierroksesta. Sijoituskierroksen lead-sijoittajan on oltava tiedossa rahoitusta haettaessa.

Suosimme valinnassa ns. kanssasijoitusmallia: etusijalla ovat yritykset, joissa venture capital -sijoittaja hallinnoi sijoitusta Tesin puolesta standardimuotoisella hallinnointisopimuksella.  Hallinnointiin ei liity erillistä palkkiota.

Sijoituskriteerit

 • Rahoitusta hakee listaamaton osakeyhtiö, jolla pääkonttori tai merkittäviä toimintoja ja työllistämispotentiaalia Suomessa.
 • Yritys on kerännyt rahoitusta (osakepääoma tai vaihtovelkakirja) vähintään 0,5 milj. euroa viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Sijoituskierroksen koko on vähintään 0,5 milj. euroa.
 • Sijoituskierrokseen osallistuu ammattimaisia, venture capital -sijoitusstrategialla toimivia yksityisiä kanssasijoittajia.

Sijoitusehdot

 1. Instrumentti on oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirja.
 2. Laina korkoineen konvertoituu automaattisesti seuraavan rahoituskierroksen (Qualified Investment Round) yhteydessä vähintään 20% alennuksella kierroksen valuaatioon nähden. Alennus voidaan kanssasijoittajien kanssa sopia korkeammaksi. Qualified Investment Round on vähintään lainapääoman suuruinen rahoituskierros, jolle osallistuu uusia sijoittajia. Muutoin konversio tapahtuu lainanantajien enemmistöpäätöksellä.
 3. Laina konvertoituu parhaan etuoikeuden osakesarjaan. Yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä laina palautuu lainoittajille edullisimmalla seuraavista: alennuksella edellisen rahoituskierroksen valuaatioon tai 100% preemiolla suhteessa lainapääomaan.
 4. Maturiteetissa laina joko maksetaan takaisin 100 % preemiolla tai konvertoituu omistukseksi alennuksella edellisen rahoituskierroksen valuaatioon.
 5. Lainalla on 10% PIK-korko. Korko voidaan kanssasijoittajien kanssa sopia korkeammaksi. Lainan maturiteetti on korkeintaan 36 kk.
 6. Lainalla rahoitetaan kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä esimerkkeinä rekrytoinnit, tuotekehitys ja käyttöpääoma. Lainaa ei tule käyttää muun rahoituksen takaisinmaksuun tai osinkoihin.
 7. Sijoitusohjelmasta tehdään yksi sijoitus / kohdeyhtiö. Mahdolliset jatkosijoitukset tehdään Tesin normaaliprosessin mukaan niihin yhtiöihin, jotka onnistuvat keräämään seuraavan rahoituskierroksen.
 8. Tesillä on oikeus saada käyttöönsä kaikki yhtiön hallitukselle ja omistajille toimitettavat materiaalit.
 9. Tesillä on oikeus nimittää tarkkailija yhtiön hallitukseen.
 10. Kohdeyhtiö kattaa Due Diligence -kulut (legal, financial, KYC) 10 000–25 000 euroon asti, riippuen sijoituskierroksen koosta.

Voit tutustua term sheet -asiakirjaan jo ennalta. Huomioithan kuitenkin, että kyseessä on luonnos, ja lopullinen versio tullaan neuvottelemaan aina tapauskohtaisesti.

Näin haet rahoitusta

Jos yrityksesi täyttää edellä esitetyt kriteerit, olet valmis täyttämään hakemuksen! Prosessia nopeuttaaksemme selvitämme kattavasti hakijan esitietoja. Käymme läpi muun muassa rahoitushistorian, sijoituskierroksen jakautumisen ja ehdot, rahoitussuunnitelman, kilpailukyvyn ja kasvusuunnitelman. Otamme yhteyttä rahoitusta hakeneisiin yrityksiin sähköpostitse viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Ohjeita lomakkeen täyttöön:

 • Suosittelemme selaimeksi Google Chromea.
 • Lomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä. Kannattaa siis muotoilla vastaukset etukäteen ja liittää ne yhdellä kertaa lomakkeeseen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Venture Bridge -ohjelmasta sijoitetaan vain pääomasijoituksen jo saaneisiin yrityksiin?

 • Venture Bridge -ohjelma toimii siltarahoituksena, joka antaa pienemmän rahoituskierroksen keränneille yrityksille lisää aikaa kerätä suurempi rahoituskierros koronakriisin aiheuttaman rahoituskapeikon jälkeen. Rahoitusta ei ole suunnattu kaikkein varhaisimpaan siemenvaiheeseen, jossa arviomme mukaan tarve on pienempi ja Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoituksella on isompi merkitys. Edellytys aiemmin kerätystä rahoituksesta auttaa lisäksi kohdistamaan Tesin resurssit elinkelpoisimpiin hankkeisiin ja kanssasijoittajilta edellytetään dedikoituja pitkäjänteisiä resursseja portfolion hallinnointityöhön.

Kuka sopii kanssasijoittajaksi?

 • Venture Bridge -ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka ovat aikaisemmin keränneet rahaa ammattimaisilta venture capital -sijoittajilta. Myös ohjelman lead-sijoittajalta edellytetään hallinnointikyvykkyyttä, dedikoituja pitkäjänteisiä resursseja portfolion hallinnointityöhön ja venture capital -tyyppistä sijoitusstrategiaa. Sijoittajien jatkorahoituskyky otetaan huomioon arvioinnissa.

Pyrkiikö Tesi irtautumaan yrityksistä laina-ajan jälkeen?

 • Ohjelman tavoite on, että mahdollisimman moni lainoista konvertoituisi omistukseksi seuraavan rahoituskierroksen yhteydessä. Irtautumista Tesi tavoittelee samaan aikaan muidenkin omistajien kanssa. Tyypillinen pitoaika varhaisen vaiheen sijoitustoiminnassa on 5-12 vuotta.

Miksi sijoitukset toteutetaan vaihtovelkakirjalainana?  

 • Venture Bridge -ohjelma toimii siltarahoituksena, jolla mahdollistetaan yritysten toiminnan jatkuminen ja kasvu rahoitusvajeen yli. Vaihtovelkakirjalaina soveltuu siltarahoitukseksi hyvin, sillä yhtiön arvo määräytyy vasta lainan konvertoituessa omistukseksi seuraavan rahoituskierroksen yhteydessä. Osakesijoitukset vaatisivat valuaatio- ja osakassopimusneuvotteluja, jotka voivat venyä pitkällisiksi.

Kerrotteko sijoituskohteiden nimet ja sijoitussummat julkisuuteen?

 • Tesi tulee kertomaan sijoituskohteiden nimet ja Tesin sijoitussummat julkisuuteen. Toisin kuin vakautusohjelmassa, tästä ei koeta olevan haittaa venture capital -rahoitteisille yrityksille, joille rahoituksen kerääminen on jatkuvaa ja positiivinen uutinen.

Onko jatkosijoituskierroksiin varattu rahaa? 

 • Venture Bridge -ohjelmasta tehdään vain yksi sijoitus per kohdeyritys. Tesillä on mahdollisuus tehdä jatkosijoituksia yrityksiin, jotka onnistuvat keräämään seuraavan rahoituskierroksen. Jatkosijoitukset tehdään Tesin normaalin laajan sijoitusprosessin mukaan.  Ohjelman väliaikaisuudesta johtuen sekä aikaisen vaiheen sijoitustoiminnan luonteen mukaisesti arvioimme, että jatkosijoituksen edellytykset täyttyvät vain pienessä osassa ohjelman yhtiöistä.

Onko tämä automaattinen matchaus-ohjelma?

 • Ei, Tesi tekee sijoitustoimintaa yhä selektiivisesti. Venture Bridge -sijoituksissa Tesi kiinnittää erityistä huomiota kohdeyrityksen lisäksi lead-sijoittajaan.

Jääkö Venture Bridge Tesin pysyväksi sijoitustoiminnaksi?

 • Venture Bridge -ohjelma on tilapäinen ratkaisu koronakriisin aiheuttamaan tilanteeseen venture capital -rahoituksessa. Ohjelman kesto on kaksi vuotta ja siitä tehdään sijoituksia markkinatarpeen mukaisesti.

Voivatko muut kierrokselle osallistuvat sijoittajat sijoittaa eri aikaan kuin Tesi tai eri instrumentilla (esim. osakesijoituksena)?

 • Tesin sijoitus Venture Bridge -ohjelmasta toteutetaan samoilla instrumenteilla / ehdoilla ja samaan aikaan muiden sijoittajien kanssa.

Kuinka pitkään Venture Bridge -ohjelmassa riittää sijoituskapasiteettia?

 • Venture Bridge -ohjelman kesto on kaksi vuotta, ja sijoituskapasiteettia riittää sinne asti.

Tekeekö Tesi edelleen osakesijoituksia?

 • Tesin suora pääomasijoitustoiminta jatkuu edellisen kaltaisena. Tesi tekee osakesijoituksia nopeasti kasvaviin ja skaalautuviin teknologiayhtiöihin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Osakesijoituksissa sijoitusfokus on edelleen myöhemmän vaiheen Venture Capital -sijoituksissa (esim. B- ja C-kierrokset). Osakemuotoista rahoituskierrosta keräävät yhtiöt voivat olla yhteydessä Tesin Venture Capital -tiimiin.